Objectives and measures

Cele i wskaźniki projektu

1. Podnoszenie kwalifikacji przewodników przyrodniczych

Łącząc doświadczenia partnerów projektu i doświadczenia w szkoleniach przewodników w innych krajach, tworzymy ramowy profil szkoleń Przewodnika Przyrodniczego, który łączy te same wartości i oczekiwania, uwzględniając warunki ramowe danego kraju. Szkolenie jest jednym z najważniejszych celów projektu – pozwala Przewodnikom Przyrodniczym opracować własne koncepcje wycieczek z wystarczającą wiedzą i umiejętnościami w tle, aby ostatecznie zaoferować swoje wycieczki na rynek. Ocena jakości i ewaluacja poprawiają zawartość, trenerów i dodatkowe wymagania szkolenia pilotażowego, aby zapewnić dobrze wyważoną, regularną edukację przewodników przyrodniczych w przyszłości we wszystkich krajach partnerskich – i być może poza nią.

Poznaj przewodników Nature i ich oferty! > PRZEWODNICY NATURY

2. Tworzenie i wspieranie sieci turystyki przyrodniczej

Dobrze funkcjonujące sieci są również potrzebne, aby zapewnić przewodnikom przyrody stabilną podstawę ich ofert i działań. Z jednej strony tworzona jest sieć dla samych Przewodników Przyrody, gdzie powinno być możliwe dostarczanie informacji, wymiana doświadczeń i możliwości współpracy między sobą. Z drugiej strony należy wzmocnić istniejące sieci turystyki przyrodniczej i rozwoju regionów wiejskich: celem jest poprawa wymiany między władzami, stowarzyszeniami turystycznymi, organizacjami pozarządowymi, przewodnikami przyrodniczymi i aktywnymi obywatelami.

3. Wzmocnienie sektora turystyki przyrodniczej przez oferty przewodników przyrodniczych

Coraz częściej wczasowicze oczekują niezwykłych doznań na łonie natury, oprócz klasycznej oferty turystycznej – dzięki przewodnikom i koncepcjom doświadczeń Przewodnicy Przyrodniczy służą temu zapotrzebowaniu. Projekt dąży do podniesienia rangi zawodu przewodników przyrodniczych poprzez regularne spotkania sieciowe i public relations, tak, aby stworzyć warunki do zapewnienia opłacalności zawodu przewodnika przyrodniczego. Przewodnik przyrodniczy i jego oferta stanowią wartość dodaną dla innych usług turystycznych na poziomie lokalnym (np. Zakwaterowanie, wyżywienie, transport). Wymiana rekomendacji między sobą i ożywione kontakty za pośrednictwem sieci to najważniejsze czynniki promujące zrównoważoną turystykę przyrodniczą.