Eintrag:deposition area

German: Anlandungsgebiet / Lithuanian: akumuliacijos zona / Polish: teren depozycji, teren akumulacji