Eintrag:compensation area

German: Ausgleichsfläche, Kompensationsfläche / Lithuanian: kompensavimo plotas / Polish: teren kompensacyjny