Eintrag:breeding season

German: Brutsaison / Lithuanian: veisimosi sezonas / Polish: sezon lęgowy