Eintrag:breeding period

German: Brutperiode, Fortpflanzungszeit / Lithuanian: veisimosi laikotarpis / Polish: okres lęgowy, czas rozmnażania (się)